Ondersteuning iSG door Schoolinfo

De iSG heeft ondersteuning gekregen van de stichting SchoolInfo, die handen en voeten geeft aan het project van de VO-raad dat bekend staat als Leerling 2020. De opzet van het project heeft te maken met de behoefte van scholen ondersteuning te krijgen bij de invoering van 1:1-onderwijs. Het gaat daarbij om trajecten die moeten leiden tot gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren.

Vanuit de maatschappij wordt steeds nadrukkelijker gevraagd om onderwijs op maat aan te bieden en de leerling met zijn of haar (leer)kenmerken centraal te stellen. Er bestaan al veel initiatieven in het voortgezet onderwijs rondom dit onderwerp soms in samenwerking met private partijen.

Die initiatieven proberen allemaal een onderdeel van gedifferentieerd leren vorm te geven: ontwikkeling van lesmateriaal, voorzieningen, meetsystemen, onderwijsconcepten, etc…

Schoolinfo zorgt in fase 1 voor verbinding van deze bestaande initiatieven en gaat samen met scholen onderzoeken wat nodig is om gedifferentieerd leren binnen de sector verder te ontwikkelen.

In het voorjaar van 2013 heeft Schoolinfo een verkenning uitgevoerd waaruit vijf bestaande initiatieven van differentiëren op maat zijn gekomen. In fase 1 (september 2013 – maart 2014) worden deze initiatieven verder uitgewerkt. Het project ‘Leerling 2020’ heeft in fase 1 de volgende doelstellingen:

  • Kennisdeling- en ontwikkeling binnen/tussen bestaande initiatieven en de betrokken scholen verder helpen in hun proces.
  • De kennis en ervaring van de bestaande initiatieven beschikbaar stellen voor de rest van de sector.
  • Het faciliteren van wetenschappelijke onderbouwing voor gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren.
  • Het in kaart brengen en voorbereiden van een aantal randvoorwaardelijke elementen voor de verdere ontwikkeling van gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren.
  • De wensen van de (overige) scholen met betrekking tot gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren in kaart brengen zodat dit in een eventueel vervolg mee kan worden genomen.

Er is een vervolgplan gemaakt voor de voortzetting van het project in 2014.

Meer informatie